Informe 2019: tota la població valenciana ha respirat aire contaminat per ozó

La Generalitat Valenciana segueix sense adoptar mesures eficaces en el transport, la indústria i la ramaderia intensiva que eviten els episodis puntuals i reduïsquen els nivells de fons

per Colla Ecologista La Carrasca

Territori

| losmininos

Els cinc milions d’habitants del País Valencià han respirat aire contaminat per ozó durant l’estiu de 2019. L’Informe anual sobre la Contaminació per Ozó d’Ecologistes en Acció conclou que la totalitat de la població ha estat, un any més, exposada a uns nivells insalubres d’aquest contaminant. Els increments del trànsit, l’activitat industrial, la navegació marítima i aèria internacional o la ramaderia intensiva, estan entre les causes d’un problema que afecta de manera estructural la salut i el medi ambient, agreujat pel canvi climàtic.

L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades arreplegades entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2019 en 54 estacions oficials de mesurament d’ozó repartides per tot el territori. Entre les seues principals conclusions, destaquen:

-L’ozó troposfèric continua sent el contaminant atmosfèric que any rere any afecta més població i superfície. Durant 2019 els seus nivells han sigut en general més alts a la província de Castelló i més baixos a les de València i Alacant, coincidint potser amb la distribució de les temperatures o els episodis tempestuosos estivals.

-L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència el valor recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), segons el qual l’aire contaminat per ozó ha afectat en 2019 la totalitat de la població i del territori valencians.

-Si es considera el valor objectiu establit per la normativa, més tolerant que la recomanació de l’OMS, la població que ha respirat aire contaminat per damunt del nivell legal és de 336.000 persones a les zones interiors de Cervol-Els Ports, Xúquer-Cabriel i Bètica-Serpis. Set estacions de mesurament d’aquestes zones i de les àrees costanera i interior del Túria han incomplit l’objectiu legal en el trienni 2017-2019.

-Coincidint amb les onades de calor de la darreria de juny i mitjan de juliol, i en l’inici de la tardor, s’han registrat set superacions del llindar d’informació, en les estacions de Cirat, Penyeta (Castelló) i Vilamarxant (València), davant de les quals la Generalitat Valenciana s’ha limitat a difondre avisos rutinaris a la població.

-L’ozó és un contaminant molt complex, que no té una font humana directa sinó que es forma en la superfície terrestre en presència de radiació solar per la combinació d’altres contaminants denominats precursors, emesos pel transport (en especial pels vehicles dièsel), les centrals termoelèctriques, certes activitats industrials o la ramaderia intensiva. Es tracta per tant d’un contaminant secundari que durant l’estiu afecta sobretot les àrees suburbanes i rurals influenciades per la contaminació urbana i industrial.

-El manteniment de la contaminació per ozó en 2019 és conseqüència en primera instància de l’increment en la crema combustibles fòssils que està acompanyant el nou cicle econòmic, agreujat per l’augment de les temperatures com a resultat del canvi climàtic. La contaminació generada des de les grans ciutats i ports, les autovies i autopistes i àrees industrials com ara la zona ceràmica de Castelló, s’escampa pel territori i afecta zones més allunyades i rurals en la forma d’ozó troposfèric.

-Cal fer front a la contaminació per ozó com un problema sanitari de primer orde. Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, l’ozó causa cada any entre 1.500 i 1.800 morts a l’Estat espanyol. Les persones més afectades són les xiquetes i xiquets, les dones embarassades, les persones majors i les que pateixen malalties cardiorespiratòries cròniques.

-El cost sanitari i laboral de la contaminació per ozó va ser de 5.000 milions d’euros en 2013, un 0,33% del PIB espanyol, segons el Banc Mundial, sense considerar els danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

-La informació a la ciutadania per part de les administracions públiques no és adequada ni s’ajustada a la gravetat del problema.

-Els Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire per a reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Ecologistes en Acció ha sol·licitat reiteradament a la Generalitat Valenciana l’adopció urgent d’aquests plans en totes les zones on resulten preceptius (zones interiors de Cervol-Els Ports, Túria, Xúquer-Cabriel, Bètica-Serpis i costanera de Túria).

-La Generalitat Valenciana, davant de l’última sol·licitud, ha respost indicant que elaborarà una estratègia enfront de l’ozó i que està en fase d’estudi. Ecologistes en Acció del País Valencià valora la necessitat d’informació, però defensa que el risc causat per l’exposició d’aquest contaminant per a la salut de 718.000 valencians no es pot allargar més temps, ja que els precursors de l’ozó estan identificats i cal emprendre com més prompte millor la redacció i execució dels plans per a previndre i disminuir els nivells d’ozó troposfèrics a les zones afectades any rere any per aquest contaminant.

-Poques ciutats compten amb protocols d’actuació enfront de les puntes de contaminació per ozó. El de València no contempla mesures de limitació del trànsit en episodis com el de l’onada de calor de l’última setmana de juny, quan mentre les grans ciutats franceses restringien el trànsit, les espanyoles es limitaven a informar rutinàriament la població sensible, en el millor dels casos.

-Les principals vies d’actuació per a reduir la contaminació de l’aire per ozó al País Valencià són la disminució del trànsit motoritzat, l’adopció de les millors tècniques industrials disponibles, la substitució dels dissolvents orgànics per aigua, l’estalvi i l’eficiència energètica i la reducció dràstica de la generació elèctrica en centrals tèrmiques. També és necessari declarar una Àrea de Control d’Emissions per al mar Mediterrani, penalitzar fiscalment els vehicles dièsel i una moratòria per a les noves grans explotacions ramaderes intensives.

Informe complet i resum: www.ecologistasenaccion.org/?p=128615

Colla Ecologista La Carrasca