AE-Agró detecta irregularitats urbanístiques, tributàries i jurídiques a Moixent

La inacció de l’ajuntament hauria costat 30.000 euros al consistori

per Acció Ecologista - Agró

Pas Públic

Durant 2018 i 2019, el col·lectiu comarcal d’Acció Ecologista-Agró La Costera ha controlat i analitzat la resposta de l’Ajuntament de Moixent davant de dues actuacions urbanístiques presumptament il·legals. Un cas és dins del nucli urbà i l’altre una construcció en sòl no urbanitzable protegit. Concretament, en l’entorn del Bé d’Interés Cultural (BIC) del Bosquet. En els dos casos el promotor de les obres és un industrial del moble de la localitat. Els fets, que es corresponen al període en el qual governava el PP i posteriorment el PP i Cs, han sigut denunciats tant per particulars com per AE-Agró.

En el primer cas, el del nucli urbà de Moixent (La Costera, València), es va tallar sense permís un carrer estret de vianants per a foradar-lo i tallar una séquia. Després, el promotor de l’obra, realitzada en 2006, va afegir el subsol del carrer al seu garatge. Quan els fets van ser denunciats, este particular va separar el seu garatge del soterrani guanyat al carrer alçant una paret. Hui en dia el subsol del carrer pareix buit pel so que s’origina quan es camina per ell. Els denunciants van demanar al consistori una prospecció per a esbrinar si s’havia tornat a la situació anterior. Però, mai es va realitzar.

En el segon cas analitzat es va construir una caseta de reg en l’entorn de l’Embassament del Bosquet, àrea declarada com a Bé d’Interés Cultural (BIC), motiu pel qual era necessària una autorització de la Conselleria de Cultura, a més a més de la de l’Ajuntament de Moixent. Com en el primer cas, es va tallar l’accés temporalment sense permís. Concretament, el d’un camí. I, a més a més, es va fer desaparéixer una senda que no ha sigut restaurada. Els fets es van produir en 2012.

Esta construcció, com la primera, es va realitzar sense cap autorització, motiu pel qual el col·lectiu comarcal d’Acció Ecologista-Agró La Costera va denunciar els fets i va demanar ser part interessada en l’expedient sancionador. Destacar que els serveis municipals de l’Ajuntament de Moixent també van denunciar els fets. Però, el consistori no va obrir mai cap expedient per a sancionar estes presumptes irregularitats urbanístiques ni va traslladar cap actuació al Jutjat, tal com marca la Llei.

Com a conseqüència, els possibles delictes i les infraccions administratives podrien haver prescrit. A més a més, en els dos casos l’ajuntament no va contestar a les peticions dels denunciants i va apartar a AE-Agró del procés de tramitació. El consistori, però, sí que va obrir un expedient de paralització de les obres. Tanmateix, este expedient no va impedir la seua finalització. En els dos casos, a més a més, es va iniciar un expedient de reposició de les obres a la situació anterior. Però, van caducar per manca de resolució de l’òrgan de govern, després d’haver sigut tramitats pels funcionaris.

Tant l’actual LOTUP (Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge) com la LUV (Llei Urbanística Valenciana), vigent quan es van produir els fets, establixen que, en cas d’actuacions que contravinguen l’ordenació urbanística, l’administració competent ha d’adoptar les següents mesures: la restauració de l’orde jurídic infringit i de la realitat física alterada o transformada com a conseqüència de l’actuació il·legal; La iniciació dels procediments de suspensió i anul·lació dels actes administratius en què poguera emparar-se l’actuació il·legal; I la imposició de sancions als responsables.

L’article 232 de la LOTUP establix, a més a més, que l’adopció de les mesures de restauració de l’orde urbanístic infringit és una competència irrenunciable i d’inexcusable exercici de l’administració actuant. Ni la instrucció de l’expedient sancionador ni la imposició de multes exonera l’administració del seu deure d’adoptar les mesures tendents a la restauració de l’orde urbanístic infringit, en els termes establits en esta Llei. Però, com hem explicat, l’ajuntament no va adoptar cap de les mesures que establix la Llei en cas d’actuacions que contravinguen l’ordenació urbanística.

Per altra banda, cal destacar que la inacció del consistori va suposar unes pèrdues econòmiques per a les arques municipals d’aproximadament 30.000 euros, ja que no es va pagar cap impost, taxa ni sanció. Com hem pogut constatar, ni es van realitzar les liquidacions dels impostos de construcció i d’instal·lacions i obres, ni de les taxes per l’atorgament de llicències i per ocupació del domini públic ni es va obrir cap expedient sancionador tributari ni urbanístic. I, a més a més, tampoc s’ha recuperat per al poble ni el camí ni el subsol que es van ocupar.

AE-Agró desconeix els motius de la inacció de l’Ajuntament de Moixent, tant pel que respecta a les presumptes irregularitats urbanístiques com jurídiques i tributàries d’estos dos casos. Però, considerem que són prou sospitosos, ja que el promotor de les dues obres és un industrial del moble de la localitat. Per este motiu, vam sol·licitar una investigació interna al consistori i que s’enviaren els expedients a Fiscalia, que es continuara amb els expedients urbanístics i que es demanara la responsabilitat patrimonial als regidors causants de les pèrdues econòmiques.

L’ajuntament, aleshores governat pel PP i Cs, no va realitzar cap de les actuacions sol·licitades. I fins a l’actualitat tampoc s’ha iniciat cap actuació al respecte, motiu pel qual AE-Agró està estudiant la possibilitat d’enviar tots els antecedents a la Fiscalia. No sabem si ha existit mala praxi, ineficàcia de l’administració, negligència o tracte de favor. Però, pensem que, com a mínim, podríem estar davant d’un presumpte delicte de prevaricació urbanística.

Acció Ecologista - Agró