Intersindical Valenciana demana la convocatòria urgent de la Mesa General de Negociació del personal funcionari i estatutari

El Sindicat fa responsable a la consellera Bravo de la paràlisi negociadora

per Intersindical Valenciana

Societat

Des del passat 15 d’octubre de 2019, data en que es va constituir formalment la Mesa General de Negociació de personal funcionari i estatutari de la Generalitat Valenciana (MGN II), la presidència de la mateixa, que ostenta la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, no ha donat cap mostra del seu interès en tornar-la a convocar, relegant la negociació col·lectiva del personal funcionari i estatutari a un paper testimonial o, en el millor dels casos, a la subsidiarietat respecte de la Mesa General de Negociació I, que inclou, a més, al personal laboral.

Per INTERSINDICAL VALENCIANA, aquesta forma de procedir de la Consellera només pot explicar-se partint d’una concepció errònia de la configuració de la negociaciuó col·lectiva de les empleades i empleats públics. En aquest sentit, cal recordar a la Consellera que la MGN II és una mesa autònoma per la negociació de condicions laborals de personal funcionari i estatutari i, per tant, no depèn jeràrquicament ni és subsidiaria de la MGN I; doncs la diferenciació entre una i l’altra és en base a l’àmbit competencial, on a la MGN I se li atribueix la competència per la negociació de matèries comuns a personal funcionari i laboral que, normalment, solen ser aquelles determinades per normes estatals amb caràcter “erga omnes”; mentre que la MGN II té competència exclussiva per negociar totes aquelles matèries no subjectes a la condició anterior; és a dir, la immensa majoria d’elles.

Aquesta tesi es veu reforçada per la mateixa redacció de la Llei 10/2010 de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV) on, en el seu article 3, “Àmbit d’aplicació”, diu que el personal laboral de les administracions esmentades en l’apartat anterior es regirà, a més a més, de la legislació laboral i les altres normes convencionalment aplicables, pels preceptes de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i pels de la present llei quan així es dispose expressament. Per tant, el règim jurídic del personal laboral i les seues condicions laborals estan configurades en primera instància, per l’Estatut dels Treballadors (ET) i pel Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat i, només en absència de regulació específica o quan així es determine expressament, per l’EBEP o per la LOGFPV.

A més a més i a banda de qüestions de legalitat, el personal funcionari i estatutari suposa un 96 % de la totalitat de la plantilla de treballadors i treballadores de la Generalitat; la qual cosa li atorga legitimitat absoluta a la MGN II per negociar les condicions laborals d’aquest personal amb plena autonomia respecte de la MGN I i, en conseqüència, qualsevol actuació tendent a supeditar aquesta negociació a la del personal laboral en la MGN I o a menysprear la seua rellevancia en matèria laboral, demorant la seua convocatòria o entrebancant el dret a la negociació col·lectiva del personal funcionari i estatutari és, de fet, il·legítima.

És per això que INTERSINDICAL VALENCIANA ha demanat la convocatòria urgent de la Junta de Portaveus de la MGN II amb la finalitat de posar data per la propera reunió i establir l’ordre del dia, al considerar que és necessari elaborar un calendari de reunions, ordenant i concretant les màteries objecte de negociació col·lectiva d’aquest personal al llarg de tota la legislatura. Pel sindicat és inajornable el compromís del Consell per abordar la negociació de matèries importants, referides a personal funcionari i estatutari, com: retribucions, salut laboral, conciliació familiar i laboral, igualtat, ocupació i estabilitat del personal interí, jornada laboral, desenvolupament del reglament sobre l’aplicació de la capacitació lingüística o reversió de la gestió de les contingències professionals per les mútues, per posar-ne alguns exemples significatius.

Una petició que esperem siga atesa en breu per la consellera, Gabriel Bravo; doncs de no ser així, com a INTERSINDICAL VALENCIANA, ens veurem en l’obligació de defensar els interessos d’aquest col·lectiu, on som el sindicat més representatiu, amb totes les eines que estiguen al nostre abast, incloent-hi la mobilització sistemàtica.

Intersindical Valenciana