L'AVL aprova el canvi de nom de «Villanueva de Castellón» a «Castelló»

El ple de l'Ajuntament ha acordat el canvi del topònim amb el vot de la majoria absoluta de GCiE-Compromís, i l'abstenció d'EU, PSPV-PSOE i PP

per NLV, MVG

Llengua

Villanueva de Castellón es podrà denominar Castelló
Villanueva de Castellón es podrà denominar Castelló


A la vora del riu Xúquer, a prop del lloc del terme on desemboca el riu d'Albaida en el riu Xúquer, es troba ubicat el municipi castelloner que oficialment es diu “Villanueva de Castellón", i es que podrà denominar Castelló, sense més cognoms, atés l'informe sobre el topònim de l'AVL que ha dictaminat i que vos adjuntem en pdf.

El ple de l'Ajuntament ha acordat el canvi del topònim amb el vot de la majoria absoluta de GCiE-Compromís (7), i l'abstenció d'EU (1), PSPV-PSOE (2) i PP (3), sense cap vot en contra. El PP va votar en contra en l’anterior plenari del 21 de novembre del 2019, quan es va acordar iniciar iniciar de nou el procediment per normalitzar el topònim Villanueva de Castellón a la forma de Castelló, sense cognoms. Aquest canvi haurà de ser aprovat pel Consell de la Generaitat, mitjançant decret, que es notificarà a l’entitat local interessada i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’acte d’aprovació del decret posarà fi a la via administrativa.

Història judicial de l’anterior denominació, Castelló de la Ribera, aprovat el 1994

Mitjançant Decret 137/1994, de 18 de juliol, del Govern Valencià, es va aprovar el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón, per la forma de Castelló de la Ribera. Interposat recurs contenciós administratiu contra el citat Decret, este va ser estimat davant la retirada per aplanament del govern del president  Zaplana (PP) per sentència del 13 de febrer del 1998, de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia valencià, la resolució de la qual el va anul·lar i el va deixar sense efecte, per assentiment de la demanda per part de la Generalitat Valenciana. En aquell moment la denominació va tornar a ser la de Villanueva de Castellón.

L’Ajuntament va interposar recurs de cassació, i  la secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem va dictar sentència de 21 d’abril de 2004, per la qual va cassar la de 13 de febrer de 1998, i que va ordenar retrotraure les actuacions al moment immediat anterior a esta, per tal que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictara una altra que es pronunciara sobre el fons de l’assumpte. D'acord amb allò que va ser dictat pel Tribunal Suprem, i pel que es pronunciava de nou el Tribunal Superior de Justícia valencià, el Decret 137/1994, de 18 de juliol, va veure restablida la seua vigència, per la qual cosa la denominació oficial del municipi tornava a ser la de Castelló de la Ribera. La part dispositiva d’aquesta va ser: “Que estimant el motiu de cassació formulat a l’empara de l’art. 95.1.3 de la LJCA 1956 hem de cassar la sentència dictada pel Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana, de 13 de febrer de 1998, i ordenem retrotraure les actuacions al moment immediat anterior a dictar sentència, per tal que la Sala d’Instància en dicte una altra en què haurà d’enjudiciar amb plenitud de jurisdicció, sense expressa menció sobre costes”.

Rebudes les actuacions, la sala d'instància del TSJ valencià va dictar nova sentència amb data 22 d'abril del 2005, estimant novament el recurs contenciós administratiu interposat pel Col·lectiu de Veïns Pro–referèndum contra el Decret 173/1994. Per tant, a partir de dita data, la denominació oficial del municipi ha de ser la de Villanueva de Castellón, la part dispositiva de la qual va ser: “Estimar, en acceptar l’aplanament de la demandada, autora de l’acte, el recurs contenciós administratiu 2370/94, interposat per la procuradora, Sra. Puertas Medina, en nom i representació de Col·lectiu de Veïns Pro–referèndum de Villanueva de Castellón, contra el Decret 13794 de 18 de juliol, publicat en el DOGV de 26 de juliol de 1994, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la de Castelló de la Ribera; no es fa pronunciament especial quant a les costes processals”.

Finalment, davant del nou recurs de cassació interposat per segona vegada per l’Ajuntament el tribunal Suprem va dictar la Sentència de 17 de juny de 2009, en el recurs de cassació núm. 256/2007, en el qual es va decidir: “No és procedent al recurs de cassació número 256/2007, interposat per l'Ajuntament de Castelló de la Ribera (abans Villanueva de Castellón) contra la sentència de la Sala contenciosa administrativa, Secció Primera, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 22 d'abril de 2005, recaiguda en el recurs número 2370 de 1994. Imposem a la part recurrent les costes d'aquest recurs.”

El recurs d’empara davant del Tribunal Consitucional va ser retirat per l’Ajuntament governat en majoria absoluta pel PP en la legislatura 2011-2015.