Auditoria Mediambiental dels Ajuntaments

per Pedro Domínguez Gento

Territori

Auditoria Mediambiental dels Ajuntaments
Auditoria Mediambiental dels Ajuntaments

La Sindicatura de Comptes de la CV ha publicat un "Informe d’auditoria1 sobre les actuacions mediambientals dels ajuntaments de més de 10.000 habitants" que ha passat pràcticament desapercebut als mitjans de comunicació i l’esfera política, malgrat la seua importància i utilitat per a millorar els ajuntaments. Potser alguns pensen que amb el coronavirus ja en tenim prou i no és el moment de traure’n més problemes, pot ser altres pensen que millor traure-ho ara perquè així ningú farà cas...

Però s’equivoquen, el medi ambient és prioritari sempre, fins i tot avui. Recordem que l’origen de la COVID-19 va ser la transmissió del virus d’animals silvestres a persones en Wuhan perquè no respectem ja res, ni els pocs ecosistemes naturals que queden ni els animals silvestres. I si el coronavirus ha aconseguit infectar quasi tot el món en tan sols un parell de mesos ha sigut per la hipermobilitat2 que patim, l’excés de transport de viatgers i mercaderies pertot arreu, la qual cosa facilita la ràpida propagació de qualsevol malaltia infecciosa (globalització de les malalties3). Una hipermobilitat responsable també de la major part de la contaminació urbana, que provoca unes 30.000 morts/any a Espanya (moltes més que la pandèmia), i de les emissions de CO2, que genera l’emergència climàtica i ens posa en perill a tots.

De manera que el medi ambient és sempre prioritari. Per això cal llegir amb molta atenció l’auditoriade la Sindicatura de Comptes, que analitza el que han fet els ajuntaments respecte als seus compromisos mediambientals durant el període comprès entre gener de 2017 i maig de 2018, en dues fases diferents. La primera analitza el compliment de l’Agenda 21 Local de l’ONU, la implantació dels sistemes de gestió mediambiental establits per la UE i l’adhesió a xarxes de municipis amb objectius mediambientals. Els resultats de l’avaluació final foren els següents:

  • El 60% dels ajuntaments han aprovat normativa mediambiental específica.

  • El 51% han dut a terme accions mediambientals en el desenvolupament de la seua activitat pròpia.

  • El 68% han realitzat mesures per a sensibilitzar i difondre entre la població hàbits personals i socials dirigits a la defensa i protecció del medi ambient i al manteniment de l’equilibri ecològic.

  • Només un 37% de les entitats han desenvolupat actuacions d’inspecció i control per a assegurar el compliment de la normativa i detectar les infraccions de les ordenances vigents.

  • Només el 0,8% de la despesa es destina a la protecció i millora del medi ambient, i la importància de les despeses mediambientals en relació amb el total de despeses del pressupost és baixa.

  • Només el 17% dels ajuntaments han concedit ajudes o subvencions per a la protecció i millora del medi ambient.

I en la segona fase s’efectua una auditoria operativa sobre quatre àrees específiques d’actuació: contaminació atmosfèrica, contaminació acústica, contaminació lumínica i tractament de residus sòlids urbans. S’han avaluat huit ajuntaments, seleccionant els de més població de cada província i triant-ne també un municipi a l’atzar entre els de menys població. Les conclusions són les següents:

  • El grau global de consecució de les mesures analitzades ha sigut del 37%.

  • La recollida selectiva de residus és la que presenta més sensibilització, perquè els ajuntaments han arribat a adoptar un 62% de mesures analitzades.

  • Contaminació lumínica és l’àrea en què menys mesures han aplicat les entitats seleccionades, amb un grau de consecució de només un 19%.

  • Cap de les huit entitats seleccionades supera el 50% en la realització de les mesures analitzades.

Concretament, aquests foren els municipis analitzats i el seu grau d’actuació:

La conclusió general de l’auditoria ho resumix, textualment, així: "Bones intencions no avalades per fets. La majoria dels ajuntaments aposten per comprometre’s amb el medi ambient. No obstant això, després de l’anàlisi realitzada s’observa que aquesta aposta es queda en una mera declaració d’intencions i el percentatge d’ajuntaments realment compromesos és molt baix."4

Està clar, ho veiem directament cada dia que passa. I davant d’aquest informe, què faran els alcaldes i regidors? Doncs, bàsicament, tenen 3 alternatives:

a) No res, mirar cap a un altre costat i dissimular el millor possible.

b) Pressionar per a canviar aquest Síndic per un altre que no els fique en evidència.

c) Assumir la crítica i aplicar-se a fons per a resoldre els problemes mediambientals.

La primera opció correspon als polítics convencionals, acomodaticis, poc donats als canvis encara que siguen imprescindibles. La segona, als polítics potencial o efectivament corruptes, que han confós el que és públic amb l’interés personal. I la tercera, òbviament, als que són capaços de rectificar i millorar, els que realment treballen pel bé de tots, els que necessitem ara...

Perquè en la desescalada de la COVID-19 hem d’implantar canvis imprescindibles que prioritzen els vianants i les bicis, pels seus avantatges ecològics i perquè la bici, ara per ara, és el vehicle que millor garantitza la separació mínima d'1,5 m per a evitar els contagis. La Ministra de Medi Ambient ho demana als ajuntaments a través de la FEMP i el Ministeri de Sanitat en les mesures de desescalada publicades al BOE5.

Urgix que canviem tots, polítics i ciutadans, perquè els problemes ecològics són cada dia més greus i ara tenim una altra raó important: l’ecocidi i la hipermobilitat propaguen virus com l’actual, que ha provocat ja més de 250.000 morts, milions de contagis i ens ha obligat a milers de milions de persones a confinar-nos a casa. I encara queden milers de virus igual o més perillosos infectant els animals silvestres6...

Per la seua banda, l’emergència climàtica és una "pandèmia" molt més perillosa que el coronavirus7 perquè ens afecta greument a tots, inclús els no nascuts, i cap govern ha de seguir fomentant o subvencionant els combustibles fòssils i les companyies afins. Cal reconvertir-les, com han fet algunes durant aquesta crisi transformant-se per a fabricar respiradors, mascaretes, roba d’aïllament, etc. Eixe és el camí i és molt ample perquè hi ha tota una economia verda, respectuosa amb la Natura i els humans, per a posar-la en marxa, una economia que pot resoldre altres problemes tan importants com l'atur i la pobresa perquè l'economia tradicional ha tocat sostre i sols l'ecològica pot crear milions de llocs de treball en protecció dels ecosistemes, implantació de l’energia solar, les 4R i la recollida selectiva, etc. Hem d’aprofitar el paró del virus per reiniciar l’economia prioritzant a les persones i el medi ambient8.

Finalment, felicitem públicament la Sindicatura de Comptes, per haver-se atrevit a fer aquesta auditoria. I públicament també demanem als responsables polítics que complixen els compromisos adquirits respecte a l’Agenda21, els SGM, les xarxes institucionals i la millora de les condicions de vida de la població.

1. www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2020/4/informe_ao_mediambiental-09-final_vl_signed.pdf

2. www.ecologistasenaccion.org/139320/de-la-hipermobilidad-a-la-reclusion-de-la-hipermobilitat-a-la-reclusio/

3. www.medicosypacientes.com/articulo/la-globalizacion-favorece-la-expansion-de-enfermedades-transmisibles

4. Una conclusió molt semblant a la que arribàrem els ecologistes per aquelles dates (Avaluació Mediambiental del Tripartit): "En definitiva, amb el tripartit hem avançat perquè no són corruptes ni proclius a les obres faraòniques, ambdues coses íntimament relacionades, però el que han fet durant estos dos anys no és suficient. Hem passat d'un govern molt deficient a un altre insuficient... Cert que molts temes depenen de Madrid i de pressupostos importants, per això cal denunciar l'injust finançament i els que han desfalcat el PV. Però els diners existents han de redirigir-se cap a les prioritats ambientals. És inexcusable."

5. www.boe.es/boe/dias/2020/ 05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf (pàgina 30.928)

6. www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/coronavirus-cientificos-creen-miles-virus-atacar_18_2927145012.html

7. https://news.un.org/es/story/2020/03/1470901

8. www.ecologistasenaccion.org/140554/i-despres-del-coronavirus-que/