Alcoi serà cultural o no serà

per Societat Civil Alcoiana

Territori

Plaça de l'Ajuntament d'Alcoi
Plaça de l'Ajuntament d'Alcoi | chisloup

Per la seua història, però sobretot pel seu present i el seu futur Alcoi necessita repensar-se a si mateix, necessita obrir-se a nous horitzons i garantir el benestar de les seues gents, impensable sense la cultura entesa com a experiència d'intercanvi i enriquiment, de cohesió social i d'identitat, de llibertat i creació, de sensibilitat, compromís i solidaritat.

Tot això no es podrà anar forjant si no som capaços de situar la cultura, com a espai crític i democràtic per antonomàsia, en el centre de la nostra vida civil. Tot depén al capdavall de nosaltres. Cal que repensem Alcoi, cal que apostem per la cultura com a garantia de present i de futur, com a motor de canvi i benestar.

Alcoi serà cultural o no serà.

Signa el manifest

 

Manifest

Durant les darreres dècades i sota governs de diferent signe polític hem assistit a un empobriment evident de la vida cultural de la nostra ciutat tot i els esforços de la societat civil alcoiana, dels seus creadors i creadores i dels diversos agents que hi participen. Aquest empobriment és conseqüència, entre altres coses però de manera molt determinant, a la manca d'una política cultural seriosa i decidida, rigorosa i valenta, pensada a curt, mitjà i llarg termini, i capaç d'oferir continguts de qualitat, de consolidar la creació de públics nous i d'assegurar unes condicions de treball dignes als seus actors. El resultat és evident: apatia, precarietat i uns espais costosos i en general ben dotats però infrautilitzats per culpa d'una programació cultural irregular que malviu llastada per pressuposts clarament insuficients i que no s’adiu gens ni amb les dimensions de la nostra ciutat ni amb la trajectòria històrica d'Alcoi com a motor creatiu al País Valencià.

Les persones que signem aquest document volem transmetre a les forces polítiques de la ciutat la necessitat que la cultura siga considerada com un element fonamental de la societat i l’economia alcoiana. Ens neguem a acceptar la cultura com un simple element accessori i de lluïment només present en les iniciatives polítiques com una nota marginal feta de cara a la galeria. Alcoi necessita una aposta decidida i ferma per la cultura com a element de construcció d’una ciutadania compromesa i responsable amb la vida col·lectiva i alhora com a element de generació de riquesa i treball digne, com un servei social essencial que done satisfacció a les necessitats culturals del nostre poble.

Per tot això, demanem:

1- Una aposta real per la cultura com a element de cohesió social i de construcció de l'esperit crític i autònom de la ciutadania, la qual cosa s'ha de concretar en

• Mesures per cuidar les persones que assisteixen als actes culturals amb assiduïtat capaces d’establir-hi vincles de fidelitat.
• Iniciatives per a atraure nous públics a través del treball amb els centres educatius.
• Projectes que faciliten l'accés a la cultura d'aquells col·lectius que li són tradicionalment aliens per raons econòmiques, socials i culturals.
• Programacions que integren activitats culturals de naturalesa diversa i que tinguen en compte la varietat de preferències i nivell d’exigència del públic alhora que n’eviten l’excessiva segmentació.
• Programacions atentes també als circuits internacionals, de manera que el propi i el forà s’hi complementen i interactuen.
• El foment decidit de la participació ciutadana en el disseny democràtic de polítiques culturals establertes de manera horitzontal i sense que això signifique una excusa per negligir les responsabilitats del govern local.
• La integració del patrimoni històric (material i immaterial) en la vida quotidiana de la ciutat i la reconversió de patrimoni fabril en espais culturals.
• La promoció i el suport econòmic a les entitats culturals locals tenint en compte criteris objectius i de transparència.
• La reactivació i aprofitament dels espais culturals existents i l'estudi de la necessitat de crear-ne de nous.

2- Un compromís clar i vinculant amb la cultura com a sector productiu i laboral a través de

• La implementació de mesures de col·laboració amb els centres educatius per a impulsar i consolidar l’estudi i el desenvolupament de les aptituds artístiques i facilitar, orientar i enriquir les experiències culturals dels xiquets i els joves.
• L'activació de mesures de col·laboració amb les entitats culturals de la ciutat per a l'impuls i desenvolupament de l’experiència de l’art i la cultura entre tota la població.
• La creació de circuits culturals a la ciutat, ampliant les possibilitats de coneixement dels diferents àmbits d’expressió cultural que s’hi manifesten.
• L'establiment de convenis amb el sector hostaler, comercial i industrial per a la revitalització econòmica de la ciutat a través de la seua oferta cultural.
• La lluita contra l’economia submergida en el sector cultural de manera proactiva i no coercitiva.

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací