Col·laboradors de Diari La Veu presenten recursos d’alçada contra la resolució de la TGSS basada en la Inspecció de Treball

per NLV

Societat

Col·laboradors de Diari La Veu presenten recursos d’alçada contra la resolució de la TGSS basada en la Inspecció de Treball
Col·laboradors de Diari La Veu presenten recursos d’alçada contra la resolució de la TGSS basada en la Inspecció de Treball

Col·laboradors externs i freelance de Diari La Veu que la Inspecció de Treball entén que eren falsos autònoms i devien haver estat contractats entre 2016 i 2019, han presentat recursos d’alçada contra la resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social que procedeix, d’ofici, a donar-los d’alta i de baixa en el Règim General de la Seguretat Social, com a treballadors per compte aliè en Edicions Diari La Veu Cooperativa Valenciana, en funció del període de col·laboració. Una resolució basada en les actuacions efectuades per la Inspecció de Treball de València que, el passat 16 de desembre, va notificar a Edicions Diari La Veu Cooperativa Valenciana una acta d’infracció de 62.000,96 euros en concepte de quotes a la Seguretat Social no satisfetes per aquests col·laboradors externs. Entre ells, alguns professors i professores, funcionaris, periodistes autònoms, professionals, jubilats... Fins i tot una notària per la confecció de tres escriptures i una estudiant en pràctiques en conveni amb la Universitat. 

Per aquest motiu, els recursos d’alçada que ja ha presentat la meitat dels col·laboradors argumenten la seua disconformitat amb els fets de la resolució, atès que consideren que no van ser mai treballadors a temps complet o parcial del Diari La Veu ni van fer cap feina a la redacció ni estaven dins de l’estructura de treball de la cooperativa ni sota les seues instruccions. A més, la majoria facturaven a aquest mitjà puntualment, de la mateixa manera que facturaven a altres mitjans.

La seua relació amb Diari La Veu Cooperativa Valenciana durant el temps que se’ls dona d’alta i de baixa d’ofici en el Règim General de la Seguretat Social en virtut de la resolució impugnada, «es limitava al lliurament esporàdic d’articles, fotografies, vídeos, etc.», especifiquen en els recursos. En cap cas, van formar part de l’equip professional multidisciplinar de persones sòcies-treballadores de l’esmentada cooperativa de treball, que elaboraven i redactaven la immensa majoria de continguts del diari, el corregien al 100 % i gestionaven l’edició i publicació de tots els continguts en forma de textos, fotografies, vídeos, àudios, espais publicitaris, xarxes socials, etc.

Així doncs, aquests col·laboradors consideren que no va existir mai una relació laboral per compte aliè, ja que no es complien les característiques que s’han de donar en aquest tipus de relació laboral. I més encara perquè durant aquest temps, es dedicaven professionalment a altres activitats. 

Per això, manifesten que, «en no haver sigut mai persones treballadores d’Edicions Diari La Veu Cooperativa Valenciana», és evident que els fonaments de dret en què es basa la resolució impugnada són manifestament erronis i inaplicables als seus casos i, en conseqüència, no pot haver-hi lloc a l’alta d’ofici -i baixa d’ofici- en el Règim General de la Seguretat Social. A més, encara que la resolució els siga favorable, aquest fet suposaria atorgar-los uns drets dels quals no es consideren legítimament titulars.

D’altra banda, addueixen que, com a interessats, no han rebut cap notificació de l’acord d’iniciació d’ofici per part de l’òrgan competent ni se’ls ha requerit la compareixença davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social; ni tampoc se’ls ha posat de manifest la possibilitat de fer al·legacions abans de realitzar la proposta de resolució. En altres paraules, no se’ls ha posat en coneixement ni se’ls ha donat audiència en cap moment abans de la resolució notificada i ara impugnada. En conseqüència, no s’ha pogut tindre en compte cap al·legació ni prova adduïda per la seua part anteriorment al tràmit d’audiència perquè senzillament, desconeixien absolutament l’existència d’aquest procediment, en el qual no han pogut participar de cap manera. I per tot això, no es compleixen els requisits exigits per l’article 82.4 de la Llei 39/2015 per a poder prescindir de l’audiència als interessats.

Finalment, sol·liciten que es revoque i deixe sense efecte la resolució recorreguda, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’acord amb el qual les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

 

La publicació d'aquest contingut ha sigut possible gràcies a les més de 600 agermanades.
Amb una donació de 150€ a la fundació Jordi de Sant
Jordi és possible recuperar fins al 100% de l'import.

Suma-t’hi! Només amb el teu suport recuperarem Diari La Veu!
Agermana't ací