La TGSS revoca l’alta d’ofici als col·laboradors de Diari La Veu

per NLV

Societat

La TGSS revoca l’alta d’ofici als col·laboradors de Diari La Veu
La TGSS revoca l’alta d’ofici als col·laboradors de Diari La Veu

La Tresoreria General de la Seguretat Social ja ha notificat a algunes de les persones col·laboradores externes i freelance de Diari La Veu que revoca la resolució de la Inspecció de Treball de València que les donava, d’ofici, d’alta i de baixa en el Règim General de la Seguretat Social com a treballadores per compte aliè d’Edicions Diari La Veu Cooperativa Valenciana. Aquesta revocació de la TGSS deixa sense efecte l’esmentada resolució de la Inspecció de Treball segons la qual aquests col·laboradors eren falsos autònoms i devien haver estat contractats entre el 2016 i el 2019, en funció del període de col·laboració.

La majoria dels afectats per aquestes altes i baixes d’ofici en el Règim General de la SS han presentat recursos d’alçada contra l’anterior resolució de la TGSS, basada en les actuacions efectuades per la Inspecció de Treball, que, el passat 16 de desembre, va comunicar a Edicions Diari La Veu Cooperativa Valenciana una acta d’infracció de 62.000,96 euros en concepte de quotes a la Seguretat Social no satisfetes per aquests col·laboradors externs. Entre ells, alguns professors i professores, funcionaris, periodistes autònoms, professionals, jubilats... 

Els recursos d’alçada presentats argumenten la seua disconformitat amb els fets de la resolució, atès que consideren que no van ser mai treballadors a temps complet o parcial del Diari La Veu ni van fer cap faena a la redacció, ni estaven dins de l’estructura de treball de la cooperativa, ni sota les seues instruccions. A més, la majoria facturaven a aquest mitjà puntualment, de la mateixa manera que facturaven a altres mitjans.

Per això, hi manifesten que, «en no haver sigut mai persones treballadores d’Edicions Diari La Veu Cooperativa Valenciana», és evident que els fonaments de dret en què es basa la resolució impugnada són manifestament erronis i inaplicables als seus casos i, en conseqüència, no pot haver-hi lloc a l’alta d’ofici i baixa d’ofici en el Règim General de la Seguretat Social. Perquè, encara que la resolució els siga favorable, aquest fet suposaria atorgar-los uns drets dels quals no es consideren legítimament titulars.

 

Revocació de l’alta i la baixa d’ofici als col·laboradors

La TGSS ha revisat d’ofici l’esmentada resolució de l’alta i la baixa d‘ofici i procedeix a la seua revocació, per la qual cosa «no produirà cap efecte». Així, entre altres consideracions, la notificació exposa que «després de la proposta de l’òrgan competent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que “aprecia d’ofici la caducitat del procediment, per transcurs del terminis previstos per a les actuacions comprovatòries establertes en l’article 21.4 de la Llei 23/2015 d’Inspecció de Treball i SS […]”, aquesta TGSS, mitjançant resolució emesa per la seua Unitat d’Impugnacions de la Direcció General de València, amb data 2/2/2021, acorda “declarar l’arxiu de les actuacions […]”, procedint l’anul·lació de les mateixes».

Edicions Diari La Veu Cooperativa Valenciana mostra, d’una banda, la seua satisfacció per aquestes resolucions de la TGSS notificades a algunes de les persones col·laboradores externes i freelance de Diari La Veu, i, d’altra banda, la seua preocupació, en base al text literal d’aquestes resolucions, pels dubtes en l’aplicació formal o la «caducitat» i per no declarar l’arxiu per raons de fons en base als fets erronis, falsos o inexistents consignats en la mateixa acta d’inspecció. I també perquè no s’ha dut a terme el tràmit de vista i audiència per accedir a la totalitat de l’expedient. Per això, considera que cal ser prudents, atès que la empresa cooperativa encara no ha rebut cap document oficial que comunique la revocació definitiva de l’acta d’infracció de la Inspecció de Treball de 62.000,96 euros en concepte de quotes a la Seguretat Social no satisfetes per aquests col·laboradors externs.

 

Agermana't

Cada dia estem més prop d'aconseguir l'objectiu de recuperar Diari La Veu. Amb una aportació de 150€  podràs obtindre una devolució de fins al 100% de l'import. Et necessitem ara. Informa't ací