Intersindical Valenciana valora positivament que la Llei de la Funció Pública incorpore la competència lingüística

per Intersindical Valenciana

Veus

El Sindicat considera que l’aprovació de la nova llei és un pas endavant en ser la primera vegada que s’aprova una llei de la funció pública valenciana que inclou l’exigència de la competència lingüística per al tot el personal de les administracions públiques. Després de quasi quatre dècades de l’aprovació de l’Estatut d’Autonimia i de la Llei d’ús i ensenyament del valencià calia superar la dinàmica de les darreres lleis que només contemplaven com a mèrit la capacitació lingüística.

A més, cal tenir en compte la competència lingüística, serà d’aplicació no sols a l’administració de la Generalitat Valenciana, sinó també a les administracions locals, universitats públiques, empreses públiques i personal estatutari. Aquest fet suposa donar un fort impuls a la promoció del valencià, el seu valor social i la seua presència pública, garantirà els drets lingüístics de les valencianes i valencians i farà que les administracions públiques siguen més properes a la ciutadania.

La regulació de la competència lingüística per a l’accés a les administracions públiques dóna resposta a una antiga reivindicació de desenes d’entitats socials, culturals i sindicals que han treballat, des de fa anys, per aconseguir-ho. De fet, en desembre de 2016, els sindicats Intersindical Valenciana, CCOO-PV i UGT-PV van subscriure l’Acord sobre competència lingüística al centre La Nau de la Universitat de València per exigir el Consell que la nova llei arreplegara la capacitació lingüística. Ara, cinc anys després s’ha aconseguir que siga una realitat.

No obstant, Intersindical Valenciana considera que la nova llei hauria d’haver contemplat els nivells de coneixement de valencià en compte de deixar la seua regulació a una futura reglamentació. Per això el Sindicat va presentar una proposta en eixe sentit en el procés de negociació sindical i en la seua compereixença, el passat mes de juliol, a les Corts Valencianes. Una proposta que no va ser acceptada per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

La proposta del Sindicat era una nova redacció de l’article 62.1.g)

«1. Són requisits generals de participació en els procediments selectius els següents:

[…]

g) Acreditar la competència lingüística en els coneixements de valencià amb respecte al principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions corresponents. Els nivells exigibles de coneixements de valencià són els següents:

- Grups A1, A2, B i C1: Certificat C1

- Grup C2: Certificat B1

- Agrupacions professionals funcionarials: Certificat A2

L'acreditació d'aquests coneixements de valencià haurà de realitzar-se mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Per contra l’article 62, 1, g) i les disposicions final tercera i quarta han quedat aprovats de la següent manera:

Article 62

Requisits d’accés

g) Acreditar la competència lingüística en els coneixements de valencià que es determine reglamentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d’exigència i les funcions corresponents.

Disposició final tercera

Desenvolupament reglamentari de la llei

2. En el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la present llei el Consell aprovarà, a proposta de la conselleria competent en matèria de funció pública, la disposició reglamentària que determine, respectant, en tot cas, els principis de proporcionalitat i adequació a les funcions corresponents, previstos en l’article 62.1,g de la present llei, el nivell de coneixement de valencià exigible en l’àmbit de l’ocupació pública de la Comunitat Valenciana, previ informe favorable quant a aquesta matèria de la conselleria competent en matèria de política lingüística.

Disposició final quarta

Entrada en vigor

3. Les previsions contingudes en aquesta llei, relatives a l’acreditació dels nivells de coneixement lingüístic entraran en vigor quan s’aprove el reglament previst en l’apartat segon de la disposició final tercera.»

Finalment, Intersindical Valenciana espera que el reglament que ha de desplegar l’article 62, 1, g), es negocie de manera immediata, sense esperar al termini màxim previst en la pròpia llei, per poder fer efectiva i real la competència lingüística per a l’accés a les administracions públiques.

Agermana't

Cada dia estem més prop d'aconseguir l'objectiu de recuperar Diari La Veu. Amb una aportació de 150€ podràs obtindre una devolució de fins al 100% de l'import. Et necessitem ara. Informa't ací