La majoria d'entitats locals valencianes no compleixen els terminis d'execució del cicle pressupostari

Segons la Sindicatura de Comptes, un 73% no va aprovar el pressupost dins del termini legal

per NLV

Política

La majoria d'entitats locals valencianes no compleixen els terminis d'execució del cicle pressupostari
La majoria d'entitats locals valencianes no compleixen els terminis d'execució del cicle pressupostari

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més ara podràs desgravar-te fins el 100% de la teua aportació. Informa't ací.

La Sindicatura de Comptes ha publicat un Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals del 2019 que proporciona una visió global del sector públic local del País Valencià i, en concret, de la composició, el compliment del cicle pressupostari, la qualitat dels comptes retuts i agregats, i l'evolució de les magnituds pressupostàries, financeres i patrimonials.

Quant al compliment de les obligacions derivades de l'execució del cicle pressupostari, l'Informe posa de manifest un incompliment rellevant dels terminis, ja que la gran majoria de les entitats locals no van aprovar el seu pressupost dins del termini legal (73%), i són nombroses també les que no van aprovar en termini la liquidació (40%) o no van aprovar en termini el compte general (16%).

El primer de març del 2021, 33 entitats locals no havien presentat el Compte General del 2019. D'aquestes, 20 corresponien a municipis. Amb posterioritat, fins al 31 de maig del 2021, van presentar el compte 18 d'aquests municipis. La falta de presentació dels comptes és un incompliment molt greu d'una obligació essencial de qui gestiona fons públics.

La Sindicatura assenyala que «ha mantingut una actitud proactiva pel que fa a l'obtenció dels comptes, i ha efectuat els recordatoris i requeriments habituals», perquè «encara que el nombre d'entitats que no compleixen l'obligació de remetre els comptes es manté en nivells baixos, s'ha d'aspirar a reduir-los a zero». Segons l'informe, «hi pot contribuir, la impossibilitat de percebre subvencions de la Generalitat en el cas de no estar al dia en la rendició de comptes a la Sindicatura».

També s'observa «un notable increment en el compliment del termini legal de rendició del compte general en relació amb l'exercici anterior, encara que cal tindre en compte que per al 2019 aquest període es va ampliar en 99 dies a causa de l'estat d'alarma». A partir del 2017 s'adverteix «una menor rendició del compte general en el termini legal, en entrar en vigor el nou termini de rendició, el 15 d'octubre de l'exercici posterior al qual correspon cada compte (la data de referència anterior era el 31 d'octubre)».

Senyals de millora del sector local al País Valencià

Segons la Sindicatura, «en la revisió dels comptes s’ha verificat que les incidències pressupostàries més freqüents són l’existència d’un romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, un resultat pressupostari ajustat negatiu i la falta d’estimació de l’import de dubtós cobrament en la determinació del romanent de tresoreria».

La Sindicatura compara les dades agregades de les institucions que han retut comptes en els últims dos anys, a fi de reflectir una informació homogènia. El 2019, el resultat pressupostari ajustat dels municipis és positiu, encara que un 8,9% inferior en relació amb l’exercici anterior, ja que ha passat de 629 milions d’euros el 2018 a 573 milions d’euros el 2019».

En aquest sentit, «el romanent de tresoreria per a despeses generals agregat ha millorat el 2019 en tots els tipus d’entitats, exceptuant les províncies i els organismes autònoms». «La variació del romanent en els municipis ha experimentat un increment del 6,6%, mentre que el 2018 va augmentar un 11,3%», assenyala.

Una altra magnitud que reflecteix la millora del sector local del País Valencià «és la reducció de l’endeutament, suma dels deutes a curt i a llarg termini, ja que ha disminuït el 2019 la dependència d’aquesta font de finançament per al conjunt d’entitats locals en un 12,8%».

Augment de les obligacions pendents d'aplicar a pressupost

L'Informe indica que «les obligacions pendents d'aplicar a pressupost al tancament de l'exercici 2019 van ascendir a 140.686 milers d'euros». Per tant, «en termes homogenis, han augmentat una mitjana del 35,2% per al conjunt d'entitats locals, si bé aquesta variació ha sigut heterogènia per tipus d'entitat i destaca per la importància quantitativa l'increment d'un 20,1% en els municipis i d'un 185,3% a les províncies».

S'hi destaca que, «segons la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 9/2013, sobre regles especials per al destí del superàvit pressupostari, les entitats locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat estatal o, si fora menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzat a 31 de desembre de l'exercici anterior».

Necessitat de transparència, eficiència i sostenibilitat financera

Finalment, l'informe reitera «les recomanacions d'exercicis anteriors i assenyala la necessitat del compliment del cicle pressupostari, la potenciació del control intern i l'adopció de les mesures necessàries per esmenar les anomalies que es posen de manifest». I afegeix que «s'hauria de revisar l'estructura del sector públic local empresarial de manera que la creació i actuació d'aquestes entitats responga, de manera efectiva, a raons de millora de la gestió pública, eficiència i sostenibilitat financera».

Els comptes estan disponibles per als ciutadans en el portal rendiciondecuentas, compartit per la majoria dels òrgans de control extern de les comunitats autònomes. Així mateix, la informació pressupostària i financera de les entitats del sector públic local valencià corresponent a cadascun dels ens locals i a les entitats dependents, pot consultar-se a la web de la Sindicatura de Comptes.