Tal dia com hui del 1563 es va decretar el desarmament dels moriscos valencians

per NLV

Efemèrides

Vicent Mestre, «L'expulsió dels moriscos al port de Dénia», 1613. Col·lecció Bancaixa
Vicent Mestre, «L'expulsió dels moriscos al port de Dénia», 1613. Col·lecció Bancaixa

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més, ara podràs desgravar-te fins el 100% de la teua aportació. Informa't ací

El 19 de gener del 1563 Felip II va decretar el desarmament dels moriscos valencians:

«Real pragmatica, sancio, últimament feta y provehida per sa Magestat del Rey nostre señor a denou dies del mes de Giner, any MDLXIII ab la qual se prohibeix que los Moriscos novament convertits del present regne de Valencia, fills y descendents de aquells per ningun temps no puixen tenir, ni portar en les cases propries, ni de altri, ni fora delles, ni en altre qualsevol lloch, o part armes algunes offensives, ni defensives, propries, ni de altri: excepto ganivets, e instruments necessaris per a usos de casa, arts, y officis de cascu. La qual fon manada publicar per lo Excellentissim señor don Alonso de Arago duch de Sogorb y de Cardona Llochtinent y capita general del dit regne de Valencia […]»

Arran d'aquest decret, el capità general del Regne de València, Alonso d’Aragó, duc de Sogorb, va publicar una ordre en què determinava que el desarmament s’efectuara el dia 8 de febrer: 

«Ara ojats quens fans a saber. De part de la Sacra catholica Real Magestad del Rey nostre señor y pera aquella de part del Excmo. Sr. D. Alonso de Arago Duch de Sogorb y de Cardona Gran Condestable de Arago Marques de Pallas Conte de Ampuries y de Prades Vizconte de Vilamunt Señor de la Baronia De Entenza Loctinent et Capita General en lo present regne de Valencia. Per quant sa Magestat ha manat que sien presos y llevades les armes axi ofensives com defensives als moriscos nous convertits del present regne de Valencia per bons e justs respectes y encara per lo que toca al benefici y quietud dels mateixos moriscos nous convertits e inseguint sos reals manaments se haja fet escorcoll per les moreries de dit regne lochs y cases de aquells pera aver dites armes conforme á les instruccions y orde de sa Magestat y pera ultra les que se han trovat en dites parts de moriscos poria ser ne tinguessen altres tancades y amagades les quals conve al serbey de sa Magestat sien manifestades. Per ço ab tenor de la present publica crida y real edicte se mana a qualsevol morisco o moriscos del present regne que dins de quatre hores a pres de la publicacio del present real edicte hajen e sien obligats de manifestar y entregar totes y qualsevol armes axi offensives com deffensives axi escopetes com arcabuços ballestes armes enastades e de qualsevol qualvat que sien espases broquers adargues rodelles cuyraces cossalets petos e cotes de malla y altres armes de qualsevol genero que sien los que no les havran manifestades y entregades ans de la publicacio de la present crida y edicte als señors del dits moriscos o nous convertits o persones que pera el dit efecte seran estades nomenades per dits señors o a les dites persona o persones que per dit señor o señors seran nomenades sots pena de servir en les galeres de sa Mag.t per temps de cinch anys y de perditio […]»

El desarmament dels moriscos va ser un èxit, ja que es van decomissar 25.000 armes de tot tipus, pràcticament una per cada llar, amb la qual cosa la seua capacitat bèl·lica disminuïa considerablement. Es va complir així l'objectiu polític de neutralitzar la nombrosa comunitat morisca del Regne de València.

El procés va generar una relació de llars amb la llista nominal dels «caps de família». Una relació que al capdavall va esdevindre un bon compendi d'antroponímia morisca.

 

Fonts:  Manuel Danvila, «Desarme de los moriscos en 1563», 1887  /  Viquipèdia