La Sindicatura de Comptes proposa reformar les beques de la Generalitat amb més recursos

L'òrgan de control demana que «s'agilitzen» els tràmits i que s'unifique la beca salari i la d'estudis universitaris en una sola convocatòria

per NLV

Societat, Política

Campus universitari | Rober Solsona | EP
Campus universitari | Rober Solsona | EP

La Sindicatura de Comptes proposa reformar el sistema de beques de la Generalitat Valenciana augmentant el pressupost i agilitzant el procés de tramitació per aconseguir «una igualtat efectiva d'oportunitats per a tots els estudiants». Una de les iniciatives concretes que suggereix l'òrgan de control és unificar la beca salari i la d'estudis universitaris en una sola convocatòria, establint diferents llindars.

La Sindicatura ha efectuat una auditoria operativa de les beques a l'alumnat d'ensenyaments universitaris. L'abast d'aquest estudi, inclòs en el Programa Anual d'Actuació de l'any 2021, s'ha centrat a analitzar en quin grau el sistema general de beques garanteix l'accés equitatiu a l'educació i en quina mesura aquest sistema contribueix a la reducció de l'abandó acadèmic prematur.

Entre les conclusions extretes del treball, la institució destaca que l'administració autonòmica està contribuint de manera significativa al fet que el sistema general de beques assolisca l'objectiu bàsic: que els estudiants que volen estudiar i que manquen dels mitjans econòmics necessaris puguen fer-ho.

La Sindicatura fa notar que, a diferència de la majoria de països europeus, el sistema general de beques actual a l'estat espanyol i al País Valencià no preveu la concessió de préstecs amb finançament públic destinats a l'alumnat que cursa estudis universitaris. En aquest cas, el govern espanyol o el govern valencià «podrien sufragar una part dels costos (per exemple a través de tipus d'interés bonificats) o podrien oferir una forma de garantia pública (els préstecs estudiantils estarien garantits o assegurats per l'Administració contra el risc d'impagament i pèrdua)».

D'altra banda, assenyala que, «la política pública de beques ha de completar-se en la fase de planificació estratègica, incloent-hi indicadors de resultats més precisos que faciliten el seguiment dels objectius previstos».