La Unió demana que l’etiquetatge dels torrons de Xixona i Alacant informe sobre l’origen de l’ametla i la mel

L’organització agrària adreça un escrit a la Conselleria d’Agricultura perquè actue d’ofici quan no es complisca

per NLV

La Unió Llauradora ha demanat a la Conselleria d'Agricultura que actue d'ofici per a evitar que la falta d'informació sobre l'origen de les matèries primeres (ametla i mel) utilitzades en la fabricació dels torrons emparats en les IGP Xixona i Torró d'Alacant induïsca a error als consumidors.

L'organització agrària ha dirigit un escrit a la Conselleria d'Agricultura perquè impulse una modificació del plec de condicions de la IGP Xixona i Torró d'Alacant, a fi que la procedència de les matèries primeres utilitzades estiga delimitada perquè no induïsca a confusió o que, en cas contrari, exigisca a aquestes figures de qualitat complir amb la legislació vigent.

A més, ha assenyalat que l'etiquetatge dels aliments a la Unió Europea es regeix pel Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre del 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. Aquesta normativa estableix que la indicació del país d'origen o el lloc de procedència serà obligatòria quan la seua omissió poguera induir a error al consumidor en aquestes matèries. També especifica que s'ha d'indicar el país d'origen o lloc de procedència quan l'ingredient primari siga diferent al lloc de procedència de l'aliment.

No obstant això, aquesta exigència legal no és aplicable als torrons i altres productes transformats emparats per una IGP, perquè els plecs de condicions defineixen l'origen en condicional sense concretar-lo, la qual cosa els permet «utilitzar ametles procedents de qualsevol part del món amb l'únic requisit de conducta de zones o regions caracteritzades per la benignitat del clima mediterrani, és a dir, de quasi qualsevol part del món on es produïsquen ametles i mel», ha indicat l’entitat.

Per aquest motiu, La Unió ha sol·licitat a la Conselleria d'Agricultura que intervinga d'ofici per a posar fi a «l'ambigüitat i que l'origen d'aquestes matèries primeres quede clarament especificat», ja que no s’explica «com havent-hi més demanda que producció s'estiguen abandonant tots els anys camps d'ametlers per ser inviables econòmicament».

Paral·lelament, i per a incentivar l'ús d'ametles i mels d'origen valencià en els torrons, independentment d'estar emparats o no per la IGP Xixona i Torró d'Alacant, l’organització agrària ha sol·licitat que la Conselleria d'Agricultura establisca una línia d'ajudes a la promoció de torrons elaborats al País Valencià amb ametles i mels d'origen valencià.